Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Hasina byl akreditován Radou pro pozemkové spolky ČR dne 26.3.2004.

Pozemkové spolky (PS) obecně jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, pachtu, věcného břemene). Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás. Pozemkový spolek v našem právním pojetí není samostatnou právnickou osobou, ale funkcí, kterou vykonává nějaký subjekt neziskového sektoru. Aby se organizace mohla považovat za pozemkový spolek, musí mít k nemovitosti svého zájmu nějaký právní vztah.

Cílem PS Hasina spolku je ochrana a rozvoj přírodního bohatství zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám. PS Hasina podchycuje cenná území z hlediska ochrany přírody a krajiny na území a usiluje o dosažení dohod s vlastníky a uživateli těchto území, získání vybraných částí do vlastnictví či získání jiných věcných práv k pozemkům.

PS Hasina se zaměřuje na místa přírodovědně i kulturně hodnotná, přičemž lokality nemusí být zákonem nebo památkově chráněny. PS se snaží přispět k zachování přírodních a kulturních hodnot tam, kde zákonná ochrana není nebo tam, kde majiteli z různých důvodů nevyhovuje.

PS Hasina spolupracuje s vlastníky půdy, lesníky, zemědělci, obcemi, jinými neziskovými organizacemi, podnikateli i státními orgány. U každého pozemku je zváženo, jak by mohl být nejlépe chráněn a volíme vždy z několika legálních možností, např. dohoda s vlastníkem či uživatelem, ustavení věcného břemene, dlouhodobý nájem či nákup pozemku.

PS Hasina se ve své činnosti zaměřuje na oblast Lounska, což je území je přibližně vymezené správními hranicemi okresu Louny. Zajímáme se ale i o lokality vzdálenější - některé lokality v péči PS leží na Roudnicku, Litoměřicku, Mostecku a Ústecku.