Záchranný program

Navržená opatření byla realizována pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus), pro který byl přijat záchranný program. Záměr se realizoval v Národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě Kleneč na pozemcích p.č. 260, 266/2, 266/7, 266/8 266/9 (k.ú. Kleneč) a na lokalitě VKP Stráň Na kamenici (okr. Litoměřice) na pozemcích p.č. 530/77, 530/78 (k.ú. Kyškovice). Navržená opatření byla v souladu se schváleným záchranným programem pro hlavní předmět ochrany - hvozdík písečný český (AOPK, 2008) a rovněž v souladu s plánem péče o NPP Kleneč zpracovaným pro období 2014-2021. Plánovaný záměr splnil cíle, které jsou stanoveny v těchto dokumentech.

Projekt zahrnnoval tato prioritní opatření, která optimálně zajistily splnění vytýčených cílů, a která byla pro záchranu tohoto druhu aktuální ve spojení s odpovídající publikačními aktivitami:

a) péče o biotop

  • Seč
  • Mechanizované stržení drnu na vytipovaných plochách
  • Ošetřování ploch se strženým humusovým horizontem
  • Likvidace porostů náletových dřevin
  • Likvidace invazních a expanzních druhů travin

b) výchova a osvěta

  • Oprava informačního panelu
  • Vydání turistické známky
  • Vydání brožury o hvozdíku
  • Vydání komiksu o hvozdíku
  • Fotogrammetrické práce