Vstavačová louka u Libouchce

VKP "Vstavačová louka u Libouchce" se nachází v katastru obce Libouchec (okr. Ústí n.L.) na pozemku p.č. 1663v k.ú. Libouchec.

Nalézá se na pravém břehu Tiského potoka s přirozeným výskytem vlhkomilných druhů rostlin, z nichž některé patří mezi zvlášť ohrožené druhy. Lokalita je obklopena lesem, břehovým porostem pravostranného přítoku Tiského potoka a Tiským potokem s doprovodnou zelení. Z chráněných druhů se zde vyskytuje ohrožený úpolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a další významné indikační rostlinné druhy vlhkých pcháčových luk, např. bradáček vejčitý (Listera ovata), ocún jesenní (Colchicum autumnale). Od r. 2003 je louka pravidelně ručně kosena, v r. 2007 byl definitivně odstraněn nálet olše lepkavé. V r. 2010 bylo poprvé realizováno dvouetapové mozaikovité kosení koncem června za účelem oslabení vitality expanzních bylin a travin (Juncus effusus, Carex brizoides) a počátkem září kvůli odstranění biomasy. Tento pravidelný každoroční způsob zásahu je vhodný pro péči o podmáčená stanoviště s výskytem prstnatce májového. Na lokalitě probíhá pravidelný monitoring AOPK ČR.